Privatumo politika

Bendroji dalis
Jūsų registravimosi anketoje pateikti duomenys (vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas) bus naudojami tik tam, kad Jums būtų galima parduoti ir pristatyti prekes. Be Jūsų leidimo duomenys jokiais būdais nebus perduodami ar parduodami trečioms šalims. Registracijos formoje Jus turite pateikti teisingą informaciją. Jus turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktus duomenis. Visi pranešimai, susiję su duomenų tvarkymu pateikiami elektroniniu paštu info@ekomama.lt
Pildydami registracijos formą Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi pagal šias privatumo nuostatas.

I. Sutarties dalykas

1.Šia sutartimi Pirkėjas įsipareigoja teikti Pardavėjui savo asmens duomenis, o Pardavėjas įsipareigoja duomenis naudoti Sutartyje nurodytu tikslu, sąlygomis ir tvarka.
Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje ”ekomama.lt”. Pildydami registracijos formą Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi pagal šias privatumo nuostatas.

1.2. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi „ekomama.lt“ tvarko Kliento asmens duomenis.

1.3. „Ekomama.lt gerbia kiekvieno kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad:

1.3.1. apdoroti prekių užsakymus;

1.3.2. išrašyti finansinius dokumentus;

1.3.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

1.3.4. grąžinant permokas, administruojant įsiskolinimus;

1.3.5. Klientui sutikus, tiesioginės rinkodaros tikslu įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

1.4.  Kliento asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

II. Asmens duomenų teisės ir pareigos, tvarkymas, duomenų saugojimo terminai

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs elektroninėje parduotuvėje , suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą ir kitus reikiamus duomenis, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.

2.2.  Naudotis „ekomama.lt“ paslaugomis gali:

2.2.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys;

2.2.2 nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

2.2.3  juridiniai asmenys;

2.2.4  visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

3. Pirkėjo teisės

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje šių taisyklių ir elektroninės parduotuvės nustatyta tvarka. Registracijos e-parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Jeigu pasikeičia registracijos formoje pateikti duomenys „ekomama.lt“ pirkėjas privalo juos atnaujinti prieš pateikdamas naują užsakymą. El. parduotuvė „ekomama.lt“ (t.y. Pardavėjas) nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

3.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su elektroine parduotuve per 7 dienas, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl: garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo, kai vartotojas pažeidžia pakuotės apsaugas; laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo; dalyvavimo žaidimuose ar loterijose; kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

3.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės pirkti „ekomama.lt“ parduotuvėje. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pirkti tik iš naujo užsiregistravęs „ekomama.lt“ parduotuvėje. Pirkėjui pageidaujant, duomenų tvarkytojas sustabdo ar panaikina Pirkėjo susikurtą profilį bei ištrina jo asmeninius duomenis.

3.4. Jeigu Pirkėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, jog jie yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, pastarasis privalo neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir Pirkėjas rašytiniu prašymu sunaikinti neteisėtai ar nesąžiningai sukauptus asmens duomenis arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus jų saugojimą.

Šiame punkte numatyta Pirkėjo teisė reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus įgyvendinama laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 26 straipsnyje nustatyta tvarka.

3.5. Pirkėjas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Pirkėjo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti kreipdamasis į Pardavėją el. paštu info@ekomama.lt.

3.6. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tiklsu jie tvarkomi, kokieks duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus kreipdamasis į pardavėją el. paštu info@ekomama.lt.

3.7. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų kreipdamasis į Pardavėją el. paštu info@ekomama.lt.

 4. Pirkėjo pareigos
4.1 Pirkėjas privalo apmokėti už prekes sutartą sumą.
4.2 Jeigu prekių pristatymo metu pirkėjas be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes arba užsakyme nurodo klaidingą adresą, jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas nepriklausomai nuo prekių vertės.

4.3 Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
4.4 Apmokėdamas už prekes pirkėjas turi nurodyti užsakymo numerį.

Užsiregistruodamas Pirkėjas suteikia el.parduotuvei „ekomama.lt“ teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis „ekomama.lt“ parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis

5. Pardavėjo teisės
5.1 Pardavėjas turi teisę, susidarius svarbioms aplinkybėms, laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjui.
5.2 Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
5.3 Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą (per 7 d.), jeigu pirkėjas pasirinkęs apmokėjimo būdą “iš anksto į banko sąskaitą” neapmoka sutartos sumos per tris kalendorines dienas.

5.4. Pardavėjas informuoja, jog daugkartines sauskelnes, vilnos-šilko drabužėlius patartina skalbti ant etiketės nurodytoje temperatūroje ir su natūraliomis skalbimo priemonėmis. Nuo šių ir kitų priežasčių (pvz. vandens kietumo) priklauso įsigytų prekių kokybė, ilgaamžiškumas.  Dėmesio: medžiaginių sauskelnių gamintojas „Popolini”  informuoja jog daugkartinės sauskelnės vidutiniškai „atlaiko“ apie 200 skalbimų.

6. Pardavėjo pareigos
6.1 Sudaryti visas sąlygas tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2 Pristatyti pirkėjo užsakytas prekes pirkėjo nurodytu adresu, per sutartą pristatymo laikotarpį su pirkėju sutartu būdu.
6.3 Susidarius svarbioms aplinkybėms, jeigu pardavėjas negali pristatyti pasirinktos prekės, pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti kitą prekę, o pirkėjui atsisakius priimti kitą prekę, grąžinti pinigus pirkėjui į pirkėjo banko sąskaitą per dvi darbo dienas.


7. Daiktų grąžinimas, garantija

7.1 Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2012 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-243  “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
7.2 Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas ir nepažeistoje originalioje pakuotėje.
7.3 Už prekių grąžinimą moka pirkėjas, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės. Prekės grąžinamos adresu, nurodytu prie Kontaktai (Žaliųjų Ežerų g. 1-45, Vilnius, LT-08408).
7.4 Jeigu nusipirkote nekokybišką prekę el.parduotuvėje Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę per 7 darbo dienas nuo pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai. Apie nekokybišką prekę pirmiausiai informuokite mus elektroniniu paštu infi@ekomama.lt arba skambinkite telefonu 8-647-18523.

8.Asmens duomenų tvarkymas

8.1. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis „ekomama.lt“ įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

8.2. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Pirkėjo sutikimą.

8.3. Pirkėjas, norėdamas gauti „ekomama.lt“ pranešimus ar kitus Pirkėjui naudingus pasiūlymus, turi galimybę pasirinkti, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam būtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, „ekomama.lt“ nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

9. Duomenų saugojimo terminai

9.1. Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenų saugojimo terminai:

9.2. Registracijos elektroninėje parduotuvėje metu Pirkėjo pateikti asmens duomenys, reikalingi siekiant 1.3.1. – 1.3.5. punktuose numatytų tikslų, saugomi 1 metus. Terminas skaičiuojamas nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos.

9.3. Duomenys, reikalingi įsiskolinimų vykdymui arba permokų grąžinimui pagal asmens duomenų tvarkymo 1.3.4. punkte numatytą tikslą, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, bet ne ilgiau kaip 1 metus nuo įsiskolinimo atsiradimo.

9.4. Duomenys, naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, numatytu 1.3.5. punkte, saugomi 1 metus. Terminas skaičiuojamas nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos.

9.5. Pirkėjas, pateikęs duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus.  

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

10.  „Ekomama.lt“ pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik:

10.1 šio dokumento 1.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;

10.2 Pirkėjo pristatymo duomenis (vardą, pavardę, adresą ir telefoną) „ekomama.lt“ perduoda siuntų tarnybai, kuri pristatys Pirkėjo įsigytas prekes Pirkėjui į namus.

IV.  Asmens duomenų saugumas, atsakomybė

11. Duomenys apie elektroninės parduotuvės klientus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Elektroninės parduotuvės klientų ir lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra pilnai apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus trečiųjų asmenų.
12. Pirkejas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.
13. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
14. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

15.“Ekomama.lt“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias taisykles.

 V.  Baigiamosios nuostatos
16. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
17. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Į viršų